Göteborgs styrande får revisionskritik

Den högsta politiska ledningen i Göteborg får kritik från kommunens eget kontrollorgan.

Stadsrevisionen kritiserar hur kommunstyrelsen hanterat styrning och uppföljning av stadsutvecklingen i Göteborg.